Tylko przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej. Mianem pracownika określone są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że prawo do zawieszenia przysługuje również przedsiębiorcom zatrudniającym osoby na podstawie umów cywilno- prawnych, o ile nie będą one wykonywać usług w ramach tych umów podczas okresu zawieszenia.
Działalność może zostać zawieszona na okres od 1 miesiąca do 2 lat. Przedsiębiorca, który ma zamiar zawiesić wykonywanie działalności, zobowiązany jest zgłosić ten fakt na formularzu CEIDG-1 w UM przed okresem zawieszenia. Nie informuje dodatkowo Urzędu Skarbowego, ani ZUS-u o zawieszeniu działalności gospodarczej. Urząd miasta lub gminy po otrzymaniu wniosku CEIDG-1 zawierającego informację o zawieszeniu działalności gospodarczej przekazuje wszystkie wiadomości do odpowiednich instytucji.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku. Podawany jest też przewidywany okres wznowienia działalności. Nie trzeba podawać przyczyny zawieszenia. Złożenie wniosku nie wiąże się z żadnymi opłatami.

W trakcie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z tego tytułu bieżących przychodów.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.